مدارک ثبت و تغییرات و انحلال شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله اول)

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله دوم)

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

مدارک جهت شعب و نمایندگی خارجی

مدارک ثبت تغییرات شرکتها

مدارک انحلال شرکت

 

لیست سهامداران شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

 لیست سهامداران در شرکت سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت:

 

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرشماره شناسنامهکدملیتعداد سهامنشانی محل اقامتامضاء سهامدار
1
2
3
4
5