نوشته‌ها

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه ثبت شركتهاي سهامي خاص

1 – نام شركت ……………………………………………. تاريخ تنظيم اظهار نامه …………………………………..

2 – موضوع شركت :

3 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام : سرمايه شركت مبلغ …………………. ريال نقد و مبلغ ……………… ريال غير نقد ، ……………… ريالي …………… بانام و منقسم به……. سهم ………….…….ريالي كه ……… سهم بانام و …………….. سهم بي نام مي باشد.

4 – ميزان سهام و تعهد هريك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است در مورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحويكه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدي اطلاع حاصل نمود.

مبلغ …………………… ريال بابت سرمايه شركت طي گواهي پرداخت گرديده و مبلغ ………………. ريال در تعهد سهامداران مي باشد.

مشخصات آورده غيرنقدي ………………………………………………….

5 – مركز اصلي شركت : …………………………………………………………………………………………………

6 – نشاني كامل شعب و كدپستي شركت و نام مديران آن آدرس شعبه…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 – مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت : تاريخ ثبت شركت از ………………… به مدت ……………….

8 – مديران شركت و اشخاصيكه حق امضاء دارند

…………………………… بسمت رئيس هيئت مديره بسمت نايب رئيس هيئت مديره

…………………………. بسمت مدير عامل و

………………………….. بسمت عضو / اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

9 – كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاي …………………………….. به سمت مديرعامل همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري به امضاي ……………………………. به سمت مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.

10 – نام مديرعامل ، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت

………………………………………………………………………………………………………………………………

حدود اختيارات : طبق اساسنامه

11 – بازرسان اصلي و علي البدل شركت

………………………به شماره ملي……………………….. به نشاني…………………………………………………… كدپستي…………………………….. به سمت بازرس اصلي و

………………………به شماره ملي……………………….. به نشاني…………………………………………………… كدپستي……………………………..  به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.

12 – اساسنامه شركت مشتمل بر ……………… ماده و ………تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ …………………  موسسين شركت به تاريخ ………………………… تصويب رسيده است.

13 – نام روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهي………………………………………………..

14 – هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بي نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسين :

1 . 14 – اشخاص حقيقي :

1 . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فرم ثبت نام اظهارنامه مالیات مستقیم

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

نام کاربری شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی)

کلمه عبور شما (درج شده در نامه محرمانه دریافت شده از اداره مالیات)(الزامی )

شماره همراه شما(الزامی )

ایمیل شما (اختیاری)

بارگذاری نامه محرمانه(الزامی )

بارگذاری سایر مدارک (اختیاری )