نوشته‌ها

مدارک ثبت و تغییرات و انحلال شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله اول)

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله دوم)

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

مدارک جهت شعب و نمایندگی خارجی

مدارک ثبت تغییرات شرکتها

مدارک انحلال شرکت

 

مدارک انحلال شرکت

برای انحلال شرکت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء اعضا رسیده است ضروری است ضمن اینکه در صورتجلسه انحلال باید حتما مدیر تصفیه ، مدت زمان تصفیه و محل تصفیه مشخص شده باشد.

نکته اول : اگر قبلا تغییراتی در شرکت و اعضاء داشته اید حتما مدارک مربوط به آخرین نسخه تغییرات را ضمیمه صورتجلسه ارسالی به اداره ثبت نمایید.

نکته دوم : زمان ارسال آگهی دعوت برای اعضاء و سهامداران تا برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بین 10 تا 40 روز می باشد.

نکته سوم : از زمان الکترونیکی شدن خدمات اداره ثبت ، از زمان برگزاری مجمع تا ثبت و ارسال مدارک آن به اداره ثبت شرکتها تنها 5 روز فرصت دارید.

نکات ریز و فنی دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که به مرور برایتان خواهم گفت.