نوشته‌ها

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام/ تعاونی سهامی عام (مرحله اول)

* دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

* دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* اصل مجوز اولیه از سازمان بورس اوراق بهادار

* اصل مجوز وزارت تعاون در صورتیکه شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی خاص

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهینامه بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزی

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان (چنانچه بازرسان از موسسات حسابرسی باشند نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد)

* در مواردی که سهامدار شخص حقیقی باشد ارائه تصویر گذرنامه به همراه کدفراگیر ملی

* در مواردی که سهامدار شخص حقوقی خارجی باشد بایستی اصل و ترجمه رسمی اساسنامه به انضمام اصل و ترجمه گواهی ثبت در کشور ثبت کننده و معرفینامه نماینده مربوطه