نوشته‌ها

انواع شرکت 

  1. شرکتهای سهامی : که شامل سهامی خاص و عام می شود.

در این نوع شرکت تمام سرمایه آن موقع تأسیس توسط موسسین تأمین می گردد.

حداقل تعداد سهامداران 3 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی

در این نوع شرکت مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند .

حداقل تعداد شرکا 2 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. موسسات غیرتجاری
  2. شرکتهای تعاونی
  3. شعب و نمایندگی خارجی

مدارک ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی

* دو نسخه شرکتنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط کلیه شرکاء

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیأت نظارت (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* سایر مدارک

ثبت انواع شرکت

انواع شرکت به شرح ذیل :

  1. شرکتهای سهامی : که شامل سهامی خاص و عام می شود.

در این نوع شرکت تمام سرمایه آن موقع تأسیس توسط موسسین تأمین می گردد.

حداقل تعداد سهامداران 3 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی

در این نوع شرکت مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند .

حداقل تعداد شرکا 2 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. موسسات غیرتجاری
  2. شرکتهای تعاونی
  3. شعب و نمایندگی خارجی