نوشته‌ها

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام / تعاونی سهام عام (مرحله دوم)

* دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان

* اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان

* اصل مجوز وزارت کار ، رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام/ تعاونی سهامی عام (مرحله اول)

* دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

* دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* اصل مجوز اولیه از سازمان بورس اوراق بهادار

* اصل مجوز وزارت تعاون در صورتیکه شرکت تعاونی سهامی عام باشد.