نوشته‌ها

مدارک موردنیاز جهت ثبت تغییرات شرکت ها

* اصل صورتجلسه مورد درخواست ثبت که کلیه صفحات آن به امضاء رسیده است.

* مستندات تشریفات دعوت (آگهی دعوت) در صورتیکه صورتجلسات دارای نصاب اکثریت باشند.

* اصل مجوز صادره از مراجع ذیربط در صورتیکه با توجه به موضوع فعالیت ، اساسنامه و یا سابقه قبلی نیاز به اخذ آن باشد.

* تصویر برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی اشخاص جدید (اعم از سهامداران و شرکاء ، مدیران و نمایندگان اشخاص حقوقی)

* اقرارنامه مبنی بر عدم مشمولیت اصل 141 قانون اساسی و موارد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت مدیران ، مدیرعامل حسب مورد

* اقرارنامه مبنی بر عدم مشمولیت موارد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت بازرسان حسب مورد

* نامه نمایندگی اشخاص حقوقی جهت حضور در مجامع و هیأت مدیره حسب مورد

* سایر مدارک