نوشته‌ها

مدارک ثبت و تغییرات و انحلال شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله اول)

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله دوم)

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

مدارک جهت شعب و نمایندگی خارجی

مدارک ثبت تغییرات شرکتها

مدارک انحلال شرکت

 

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-  تکمیل فرم تعیین نام

2- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.

3- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.

4- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

5- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

6- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

7- فتوکپی شناسنامه و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره( کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران )(برابر اصل کردن مدارک در دفاتر اسنادرسمی و یا مراجع قضایی)

9-  معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

10-  تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

11- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس

مدارک جهت شعب و نمایندگی شرکت خارجی

* دو نسخه ترجمه اساسنامه شرکت مادر (اصلی)

* دو نسخه ترجمه رسمی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مادر (اصلی)

* یک نسخه گزارش توجیهی نماینده عمده

* ترجمه و تصویر برابر با اصل گذرنامه در صورتی که نماینده شخص حقیقی خارجی باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت در صورتیکه نماینده شخص ایرانی باشد (صرفاً شناسنامه و کارت ملی)

* تصویر روزنامه رسمی آگهی شده و آخرین تغییرات شخص حقوقی در مواردی که نماینده عمده شخص حقوقی ایرانی باشد.

* یک نسخه اصل و ترجمه رسمی گزارش بیلان مالی شرکت مادر

* دو نسخه ترجمه رسمی و برابر با اصل قرارداد نمایندگی یا اختیارنامه

* اصل تعهدنامه موضوع ماده 6 آئین نامه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام / تعاونی سهام عام (مرحله دوم)

* دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان

* اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان

* اصل مجوز وزارت کار ، رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام/ تعاونی سهامی عام (مرحله اول)

* دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

* دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* اصل مجوز اولیه از سازمان بورس اوراق بهادار

* اصل مجوز وزارت تعاون در صورتیکه شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

مدارک ثبت تأسیس شرکت تعاونی

*  سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه

* دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

* دو نسخه تقاضانامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیأت مدیره

* دو نسخه شرکتنامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیأت مدیره

* اصل گواهی بانکی یا تصویر برابر با اصل توسط اداره تعاون مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (35% سرمایه)

* اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه

* تصویر مدارک احراز هویت اعضاء هیأت مدیره (شناسنامه و کارت ملی)

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی

* دو نسخه شرکتنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط کلیه شرکاء

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیأت نظارت (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران تکمیل و امضاء شده توسط موسسین (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی خاص

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهینامه بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزی

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان (چنانچه بازرسان از موسسات حسابرسی باشند نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد)

* در مواردی که سهامدار شخص حقیقی باشد ارائه تصویر گذرنامه به همراه کدفراگیر ملی

* در مواردی که سهامدار شخص حقوقی خارجی باشد بایستی اصل و ترجمه رسمی اساسنامه به انضمام اصل و ترجمه گواهی ثبت در کشور ثبت کننده و معرفینامه نماینده مربوطه