نوشته‌ها

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که مصرف کننده یا خریدار مبلغی را مازاد بر قیمت اصلی کالا یا خدمات آن به فروشنده می پردازد و فروشنده باید در زمان مقرر درصد مشخصی از آن را به عنوان مالیات ارزش افزوده به دولت بپردازد.

مالیات ارزش افزوده در طول یکسال 4 بار باید ارائه شود یعنی در پایان هر فصل مشمولین این نوع مالیات 15 روز فرصت دارند تا با ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده خود اقدام نمایند.