نوشته‌ها

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام / تعاونی سهام عام (مرحله دوم)

* دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان

* اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان

* اصل مجوز وزارت کار ، رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام/ تعاونی سهامی عام (مرحله اول)

* دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

* دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* اصل مجوز اولیه از سازمان بورس اوراق بهادار

* اصل مجوز وزارت تعاون در صورتیکه شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

ثبت انواع شرکت

انواع شرکت به شرح ذیل :

  1. شرکتهای سهامی : که شامل سهامی خاص و عام می شود.

در این نوع شرکت تمام سرمایه آن موقع تأسیس توسط موسسین تأمین می گردد.

حداقل تعداد سهامداران 3 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی

در این نوع شرکت مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند .

حداقل تعداد شرکا 2 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. موسسات غیرتجاری
  2. شرکتهای تعاونی
  3. شعب و نمایندگی خارجی