نوشته‌ها

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی خاص

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهینامه بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزی

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان (چنانچه بازرسان از موسسات حسابرسی باشند نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد)

* در مواردی که سهامدار شخص حقیقی باشد ارائه تصویر گذرنامه به همراه کدفراگیر ملی

* در مواردی که سهامدار شخص حقوقی خارجی باشد بایستی اصل و ترجمه رسمی اساسنامه به انضمام اصل و ترجمه گواهی ثبت در کشور ثبت کننده و معرفینامه نماینده مربوطه

ثبت انواع شرکت

انواع شرکت به شرح ذیل :

  1. شرکتهای سهامی : که شامل سهامی خاص و عام می شود.

در این نوع شرکت تمام سرمایه آن موقع تأسیس توسط موسسین تأمین می گردد.

حداقل تعداد سهامداران 3 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی

در این نوع شرکت مدیران برای مدت نامحدود انتخاب می شوند .

حداقل تعداد شرکا 2 نفر بوده و حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد.

  1. موسسات غیرتجاری
  2. شرکتهای تعاونی
  3. شعب و نمایندگی خارجی

انواع مجامع عمومی شرکتهای سهامی

مجمع عمومی موسس : که برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان برای اولین بار و فقط یکبار در شرکت تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی : که برای تصویب حساب ها و ترازنامه ها و تخصیص سود و زیان و تعیین مدیران و بازرسان بطور سالیانه برگزار می شود.

مجمع عمومی فوق العاده : که در موارد فوق العاده و ویژه که نیاز به برگزاری جلسه و تصمیم­گیری فوری درباره آینده شرکت است تشکیل می شود. مثل : انحلال