نوشته‌ها

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

بسم الله الرحمن الرحیم

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت …………….……… سهامی خاص درتاریخ ………… با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم /آقای ……………………….………………… به سمت رئیس

2ـ خانم /آقای ………………………….……………… به سمت ناظر

3ـ خانم /آقای ……………………….………………… به سمت ناظر

4ـ خانم/آقای ………………………………………… به سمت منشی جلسه

انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل (توضیح اینکه هیأت رئیسه حتماً 4 نفر شخص حقیقی باشند و رئیس جلسه و ناظران هم از بین سهامداران باشد):

1ـ تصویب اساسنامه

2ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره

3ـ انتخاب بازرسان

4ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5ـ تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث وبررسی به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد.

الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا شد.

ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

1ـ آقای/ خانم ………………………. نام پدر …………….. ش ش………….. صادره از ………………..

2ـ آقای/ خانم ……………………… نام پدر …………….. ش ش………….. صادره از ………………..

3ـ آقای/ خانم ……………………… نام پدر …………….. ش ش………….. صادره از ………………..

ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

آقای/خانم………………………….فرزند…………….. دارای شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………کد ملی…………………………. کد پستی محل اقامت……………  ساکن …………………………………………………………………………………. به عنوان بازرس اصلی

آقای/خانم………………………….فرزند…………….. دارای شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………………کد ملی…………………………. کد پستی محل اقامت……………  ساکن …………………………………………………………………………………………….. به عنوان بازرس علی البدل

برای مدت یک سال انتخاب و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

نام و امضای بازرس اصلینام و امضای بازرس علی البدل
………………………………

د) روزنامه کثیرالانتشار …………………………………… برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

هـ) کلیه سهامداران به آقای/ خانم ………………………… (احدی از سهامداران ـ عضو هیأت مدیره ـ وکیل رسمی) وکالت می.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

نام ونام خانوادگی وامضای

رئیس                          ناظر جلسه                             ناظر جلسه                                         منشی جلسه

…………………………. …………………………. …………………………. ………………………….

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

 

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

 

نام شرکت : ……………………………………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

الف :  1ـ خانم/ آقای …………………………………. کد ملی. …………………………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………………………. کد ملی…………………………………. به سمت نایب رئیس

3ـ خانم/ آقای…………………………………. کد ملی…………………………………. به سمت مدیر عامل

4- خانم/ آقای…………………………………. کد ملی…………………………………. به سمت اعضاء

5  خانم/ آقای………………………………….. کد ملی…………………………………. به سمت اعضاء

 

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء شخص ………………………………….. یا امضاء مشترک  ……..……….…… و …………………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

کلیه اعضاء هیات مدیره ومدیرعامل بدینوسیله متعهد واقرار می نمایند  که دارای سؤ پیشینه کیفری نبوده ومشمول ممنوعیت های مندرج در اصل141قانون اساسی ومواد111و126 قانون تجارت نمی باشیم وباامضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفادفوق بدینوسیله قبولی سمت خود رااعلام می داریم.

 

ج :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

 

1 ـ ………………………………..…   2 ـ ………………………………..…

 

3ـ ……………………………….…    4 ـ  ………………………………..…

 

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

  1. دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  2.  دو نسخه اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
  3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نامهای پیشنهادی
  4. اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی
  5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان .
  7. گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان
  8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضاء موسسین
  9. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره