نوشته‌ها

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-  تکمیل فرم تعیین نام

2- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.

3- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.

4- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

5- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

6- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

7- فتوکپی شناسنامه و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره( کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران )(برابر اصل کردن مدارک در دفاتر اسنادرسمی و یا مراجع قضایی)

9-  معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

10-  تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

11- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس

مدارک ثبت تأسیس شرکت تعاونی

*  سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه

* دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

* دو نسخه تقاضانامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیأت مدیره

* دو نسخه شرکتنامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیأت مدیره

* اصل گواهی بانکی یا تصویر برابر با اصل توسط اداره تعاون مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (35% سرمایه)

* اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه

* تصویر مدارک احراز هویت اعضاء هیأت مدیره (شناسنامه و کارت ملی)

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی خاص

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهینامه بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) همراه با فیش واریزی

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان (چنانچه بازرسان از موسسات حسابرسی باشند نیاز به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد)

* در مواردی که سهامدار شخص حقیقی باشد ارائه تصویر گذرنامه به همراه کدفراگیر ملی

* در مواردی که سهامدار شخص حقوقی خارجی باشد بایستی اصل و ترجمه رسمی اساسنامه به انضمام اصل و ترجمه گواهی ثبت در کشور ثبت کننده و معرفینامه نماینده مربوطه

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

1-  تکمیل فرم تعیین نام

2- دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.

3- دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.  

4- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

5- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

6- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

7- فتوکپی شناسنامه و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره( کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران )(برابر اصل کردن مدارک در دفاتر اسنادرسمی و یا مراجع قضایی)

8-  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

9-  معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

10-  تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

11- اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس