نوشته‌ها

مدارک ثبت و تغییرات و انحلال شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله اول)

مدارک ثبت شرکت سهامی عام (مرحله دوم)

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

مدارک جهت شعب و نمایندگی خارجی

مدارک ثبت تغییرات شرکتها

مدارک انحلال شرکت

 

مدارک موردنیاز جهت ثبت تغییرات شرکت ها

* اصل صورتجلسه مورد درخواست ثبت که کلیه صفحات آن به امضاء رسیده است.

* مستندات تشریفات دعوت (آگهی دعوت) در صورتیکه صورتجلسات دارای نصاب اکثریت باشند.

* اصل مجوز صادره از مراجع ذیربط در صورتیکه با توجه به موضوع فعالیت ، اساسنامه و یا سابقه قبلی نیاز به اخذ آن باشد.

* تصویر برابر با اصل شده شناسنامه و کارت ملی اشخاص جدید (اعم از سهامداران و شرکاء ، مدیران و نمایندگان اشخاص حقوقی)

* اقرارنامه مبنی بر عدم مشمولیت اصل 141 قانون اساسی و موارد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت مدیران ، مدیرعامل حسب مورد

* اقرارنامه مبنی بر عدم مشمولیت موارد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت جهت بازرسان حسب مورد

* نامه نمایندگی اشخاص حقوقی جهت حضور در مجامع و هیأت مدیره حسب مورد

* سایر مدارک

مدارک جهت شعب و نمایندگی شرکت خارجی

* دو نسخه ترجمه اساسنامه شرکت مادر (اصلی)

* دو نسخه ترجمه رسمی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مادر (اصلی)

* یک نسخه گزارش توجیهی نماینده عمده

* ترجمه و تصویر برابر با اصل گذرنامه در صورتی که نماینده شخص حقیقی خارجی باشد.

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت در صورتیکه نماینده شخص ایرانی باشد (صرفاً شناسنامه و کارت ملی)

* تصویر روزنامه رسمی آگهی شده و آخرین تغییرات شخص حقوقی در مواردی که نماینده عمده شخص حقوقی ایرانی باشد.

* یک نسخه اصل و ترجمه رسمی گزارش بیلان مالی شرکت مادر

* دو نسخه ترجمه رسمی و برابر با اصل قرارداد نمایندگی یا اختیارنامه

* اصل تعهدنامه موضوع ماده 6 آئین نامه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام / تعاونی سهام عام (مرحله دوم)

* دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان

* اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیأت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان

* اصل مجوز وزارت کار ، رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس شرکت سهامی عام/ تعاونی سهامی عام (مرحله اول)

* دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

* دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده

* دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

* اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

* اصل مجوز اولیه از سازمان بورس اوراق بهادار

* اصل مجوز وزارت تعاون در صورتیکه شرکت تعاونی سهامی عام باشد.

مدارک ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی

* دو نسخه شرکتنامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط کلیه شرکاء

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیأت نظارت (در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند)

* اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیأت مدیره تکمیل و امضاء شده

* سایر مدارک

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران تکمیل و امضاء شده توسط موسسین (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

* سایر مدارک