نوشته‌ها

مدارک ثبت تأسیس موسسات غیرتجاری

* دو نسخه تقاضانامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* دو نسخه اساسنامه تکمیل و امضاء شده توسط موسسین

* اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

* تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران تکمیل و امضاء شده توسط موسسین (صرفاً تصویر شناسنامه و کارت ملی)

* دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل و امضاء شده

* دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده

* سایر مدارک