واریز به حساب : 5431545131 (سمیه احمدی)

کارت به کارت : 6104337881902066  (سمیه احمدی)

شماره شبا :  IR22 0120 0200 0000 5431 5451 31